<kbd id='5632fe0b1e'></kbd><address id='5632fe0b1e'><style id='5632fe0b1e'></style></address><button id='5632fe0b1e'></button>

          男人放进女人阳道动态图

          D?? Ticaret Akademi olarak ihracat, nakliye, gümrük i?lemleri, güvenlik sertifikalar? ve ihtiyac?n?z olan di?er alanlarda hem pratik hem de sertifikal? e?itim i?in, uzman ve tecrübeli kadromuzla hizmetinizdeyiz.

          男人放进女人阳道动态图

          D?? Ticaret ve Lojistik E?itimleri konusunda uzman ve tecrübeli kadromuzla ??züm orta?? oldu?umuz alanlar.

          男人放进女人阳道动态图

          D?? Ticaret ve Lojistik ile ilgili merak etti?iniz her sorunun cevab? i?in LOGIMEX size yeter!

          E?itimlerimiz

          D?? Ticaret Akademi olarak sizlere geni? bir yelpazede hizmet sunuyoruz. ?htiyac?n?z olan her alanda, uzman e?itmenlerimizle birlikte sizlere ??züm orta?? olmak i?in haz?r?z. E?itimlerimizi a?a??daki listede bulabilirsiniz. D?? ticaret ve lojistik konusunda destek almay? istedi?iniz her alanda ??züm ?nerilerimiz ve e?itimlerimiz ile deste?e haz?r?z.

          5607 Say?l? Ka?ak??l?kla Mücadele Kanunu E?itimi

          Akreditif ??lemleri ve Okuma Y?ntemleri E?itimi

          Bili?im Lojisti?i ve E-Lojistik

          Denizyolu Ta??mac?l???, Denizyolunda Tramp Ta??mac?l?k ve Charter Party S?zle?meleri

          D?? Ticaret Uygulamalar?

          D?? Ticaret ve Lojistik E?itimleri

          D?? Ticarette ?deme ?ekilleri

          D?? Ticarette Sat??, Sat?n Alma ve Operasyon

          D?? Ticarette Ticari Terimler (Teslim ?ekilleri – Incoterms-2020)

          Ta??d??? Riskler A??s?ndan D?? Ticaret Uygulamalar? E?itimi

          D?? Ticaretin Finansman? ve Finansman ?rünleri E?itimi

          Emniyetli Yükleme ve Sabitleme E?itimi (AB Mevzuatlar?na G?re)

          Filo Y?netimi ve Y?neticili?i

          G?da Ta??mac?l??? ve ATP Konvansiyonu

          Gümrük ??lemleri ve TIR Mevzuat?

          Gümrük Beyannamelerinde Risk ve Analiz E?itimi

          Gümrük K?ymeti E?itimi

          Gümrük Mevzuat? (4458 Say?l? Gümrük Kanunu ve Di?er ?lgili Mevzuat) E?itimi

          Gümrük Rejimleri E?itimi

          Gümrük Tarifesi E?itimi

          Gümrük Vergilerinin Hesaplanmas? E?itimleri

          Gümrüklerde Vergi Cezalar? ?rnek Uygulamalar 

          ?hracat ??leminde Kullan?lan Belgeler ve ?rnek Doldurmalar??E?itimi

          ?hracat ?thalat Operasyon ??lemleri

          ?hracat ve ?thalat Mevzuat? (Kanun-Y?netmelik-Tebli?) E?itimi

          ?thalat – ?hracat (D?? Ticaret) Uygulamalar? Sertifika Program?

          ?thalatta Vergi Hesaplamalar? E?itimi

          Konteyner Ta??mac?l??? ve Uygulamalar?

          Kontrat Lojisti?i

          Lojistik At?lye ?al??malar?

          Lojistik, Sevkiyat ve Depolama

          Lojistikte ?nsan Kaynaklar? Y?netimi

          Lojistikte Mü?teri ?li?kileri Y?netimi

          Lojistikte Sat?? Teknikleri

          Men?ei E?itimi

          TAREKS – D??B (Dahilde ??leme ?zin Belgesi) E?itimleri

          Ta??mac?l?k Tipleri ve Politikalar?

          Ta??mac?l?kta Güzergahlar ve Maliyet Analizi

          Ta??y?c?n?n Sorumlulu?u, CMR Sigorta ve Karayolu S?zle?meleri

          Tedarik Zinciri Y?netimi, ?evik Lojistik ve Yal?n ?retim

          Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl??? E?itimleri

          Tehlikeli Madde Lojisti?i

          Uluslararas? Havayolu Operasyonlar? Y?netimi Sertifika Program?

          Uluslararas? Lojistik Operasyonlar? ve D?? Ticaret Uzmanl??? Sertifika Program?

          Uluslararas? Lojistik Uygulamalar?

          Uzaktan E?itim

          ?rün Güvenli?i ve Denetimi Tebli?leri E?itimi

          Yetkilendirilmi? Yükümlü Sertifikas? E?itimleri 

          YEN?! Uzaktan E?itim

          LOGIMEX, Türkiye’ de Lojistik ve D?? Ticaret E?itimlerinin ?nde Gelen ve En Yenilik?i Firmas? Olarak, Yine Bir ?lki Hayata Ge?iriyor…

          Sekt?rün Tüm ?htiya?lar?n? Kar??layacak ?ekilde, En Geni? E?itim Ba?l?k ve ??eri?ine Sahip Olan LOGIMEX, Art?k Tüm Ba?l?klarda verdi?i Denizyolu, Karayolu, Demiryolu ve Havayolu Ta??mac?l??? Ba?ta Olmak ?zere, Tedarik Zinciri ve D?? Ticaret E?itimlerinin Tamam?n? “Uzaktan E?itim” Format?nda da Verebiliyor Durumdad?r.

          Siz de LOGIMEX’ te ilan edilen Tüm Lojistik ve D?? Ticaret E?itimlerini “Uzaktan E?itim” Format?nda Talep Etmek ?sterseniz, E?itim Dan??manlar?m?zdan Birine Ula?man?z Yeterli Olacakt?r…

           

          Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl??? E?itimleri

          2020 E??T?M TAKV?M? BAKANLIK?A A?IKLANDIKTAN SONRA S?TEM?ZDEN DUYURULACAKTIR

          TMGD H?ZMETLER?:

          LOGIMEX, Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl??? E?itimlerine, lojistik sekt?ründe y?llard?r verdi?i e?itimlerin referans?yla devam etmektedir.

          Siz de henüz ülkemizde ?ok yeni ve prestijli bir i? alan? olan Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl??? e?itimlerine kat?larak ?ok az say?daki Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manlar?ndan biri olabilirsiniz.

          LOGIMEX TMGD E?itimleri;

          1. Türkiye’nin ?LK “Tehlikeli Madde Lojisti?i” Kitab?n?n Yazar? Dr. ?mit SE?K?N‘in anlat?m?yla,
          2. En Son S?nav Sistemine Uygun Soru ??zmeye Y?nelik,
          3. Coffee Break ve E?itim Materyalleriyle ( 2 Cilt ADR Kitab?, LOGIMEX ?antas? ve Di?er Materyaller),
          4. Sadece LOGIMEX’ten E?itim Alan Kursiyerlerimize ?zel S?nav??ncesi?Yenileme?E?itimi,
          5. Merkezi ve Ula??m? Kolay E?itim Merkezinde,
          6. Taksitli ?deme ?mkan? ile

          Ger?ekle?tirilmektedir.

          Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl??? E?itimleri

          LOGIMEX, T.C. Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl???’ na akredite bir E?itim ve Dan??manl?k kurulu?u olarak, bakanl?k taraf?ndan 2020 y?l? i?in a??klanacak yeni e?itim tarihleri ile de TMGD E?itimlerine kald??? yerden devam ederek sekt?re y?n vermeyi sürdürecektir.

          TEHL?KEL? MADDELER LOJ?ST??? ?LE ?LG?L? D??ER?H?ZMETLER?M?Z:

          • ??letmeler i?in “Güvenlik Plan?” olu?turulmas?
          • SQAS De?erlendirmesi
          • Farkl? Tehlikeli Madde Sevkiyatlar?na uygun olarak “TREMCard” olu?turulmas?
          • ??letmeler i?in “Y?ll?k?Rapor” olu?turulmas?
          • “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” Ba?vurular? ve Süre? Takibi
          • ADR’ ye uygun Prosedür yaz?m? ve Mevcut Prosedürlerin Revizasyonu.
          • Uluslararas? Ta??malar i?in, ADR’ ye uygun “Yükleme Talimat?/Yükleme Notas?/Koni?mento Talimat?” olu?turulmas?.
          • “IMO Formu/?ok Modlu Tehlikeli Mal Ta??ma Formu” Düzenlenmesi
          • Farkl? Tehlikeli Maddelere ?zgü “MSDS (GBF-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)”?Haz?rlanmas?
          • ADR Ara?, Ambalaj ve Tank Sertifikaland?rma?
          • “UN Onayl? Ambalaj” Sat???
          • “ADR Kiti” Sat??? (ADR.ref.8.1.5′ e Uygun)
          • Tüm Modlarda “Levha, Etiket ve ??aret” Sat???
          • “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli At?k Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas?”?Arac?l?k Hizmetleri
          • Uygulamal? “Yang?n E?itimi”
          • Uygulamal? “?lk Yard?m E?itimi”